Company Logo
Rok patrona

Aktualności

Wyniki pierwszego etapu rekrutacji

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO nauczyciel wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym  w Szkole Podstawowej  im. Władysława Kojdra W GRZĘSCE

1)Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone    w ogłoszeniu: 

         Monika Kojder

        Karolina Ruchała-Zembroń

2)O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej  kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

3)Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

Podpisy Komisji : 

  Janusz Skowronek

    Monika Stafiej 

  Dorota Kupińska

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE
na usługę cateringu dla dzieci z  Oddziału Przedszkolnego
  przy Szkole Podstawowej w Grzęsce

 

        Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz regulamin wydatkowania środków publicznych do kwoty 30 000 euro wprowadzony Zarządzeniem Wójta Gminy Przeworsk Nr 4/2018  z dnia 16 stycznia 2018 r.

                                                                                       Dyrektor Szkoły

                                                                                     Janusz Skowronek

Szczegóły w załączniku - pobierz (*.docx)

 

Nabór na wolne stanowisko pedagogiczne

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA KOJDRA W GRZĘSCE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PEDAGOGICZNE

Liczba wolnych miejsc pracy -  1

 I. Przedmiot naboru:

 - stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym,

 - miejsce wykonywania  pracy: 

               Szkoła Podstawowa im. Władysława Kojdra w Grzęsce,

     Grzęska 503,   37-200 Przeworsk,

-wynagrodzenie : Na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2018 r. poz.967 i 2245), Rozporządzenia MENiS z dnia 31.01.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z  2019 r. poz. 249 ) oraz Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród nauczycielom zatrudnionym  w szkołach prowadzonych przez Gminę Przeworsk –Uchwała Rady Gminy Przeworsk  Nr XLIII/265/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.

-wymiar etatu: 1 etat ( 25 godzin dydaktycznych w tygodniu),

-podstawa i okres zatrudnienia: zgodnie z  ustawą Karta Nauczyciela.

II. Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 poz. 1575) obowiązujące dla nauczyciela oddziału przedszkolnego/przedszkola

2. Min. 1 rok doświadczenia jako nauczyciel w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, punkcie przedszkolnym/zespole przedszkolnym

3.Pełna zdolność do czynności prawnych.

4.Korzystanie z pełni praw publicznych.

5.Brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe .

6.Nienaganna postawa moralna.

7.Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym.

III. Wymagania dodatkowe:

- umiejętność pracy w zespole, w tym: cierpliwość i opanowanie,

- komunikatywność- łatwość nawiązywania kontaktu z dziećmi,

- kreatywność- w tym innowacyjność i pomysłowość.

IV.  Mile widziane:

a) posiadanie stopnia zawodowego nauczyciel kontraktowy,

b) zamieszkanie na terenie powiatu przeworskiego,

c) studia podyplomowe, szkolenia/warsztaty z zakresu edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

V. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny;

b) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;

(List motywacyjny i CV należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 922 ze zm.) oraz do celów związanych z realizacją projektu)

c) oryginał kwestionariusza osobowego ( załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze);

d) oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku (załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze)

e) kserokopie świadectw pracy, innych dokumentów poświadczających staż pracy,

f) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

g)  inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

(wszystkie kserokopie dokumentów powinny być  poświadczone treścią: stwierdzam zgodność z oryginałem, data i podpis kandydata)

VI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) organizowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej w oddziale przedszkolnym,

2) odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć dydaktycznych, wycieczek, wyjazdów, imprez,

3) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt przedszkola,

4) zapewnienie higienicznych warunków pracy,

5) zapewnienie właściwej opieki podczas wyjścia poza teren przedszkola,

6)współpraca z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, m.in.

    - informowanie rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planów pracy,

   - udzielanie rodzicom rzetelnej informacji o postępach, rozwoju i zachowaniu dziecka,

7) ustalanie z rodzicami wspólnych kierunków działań wspomagających rozwój i wychowanie  - w szczególności z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych (dzieci zdolne, z dysharmonią rozwojową, niepełnosprawne, itp.),

8) udostępnianie rodzicom wytworów działalności dzieci (prace plastyczne, ćwiczenia na kartach pracy i inne),

9) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego oraz odpowiedzialność za jej jakość, m.in.

   a) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania,

   b) dążenie do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju,  społecznej , emocjonalnej, ruchowej i umysłowej,

   c) wspieranie rozwoju aktywności dziecka, nastawionej na poznanie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej,

   d) stosowanie zasad indywidualnej pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego dziecka,

   e) stosowanie nowoczesnych, aktywizujących metod pracy,

   f) realizacja zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania dzieci,

10) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci,

   a)dokumentowanie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach aktywności,

   b) prowadzenie pracy wyrównawczo-kompensacyjnej,

   c) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inne formy pomocy,

   d) prowadzenie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej,

   e) dokonywanie analizy gotowości szkolnej dziecka i wydanie stosownej informacji rodzicom,

11) prowadzenie dokumentacji zajęć zgodnie z odrębnymi przepisami,

VII. Warunki pracy na stanowisku:

- Praca w obiektach Szkoły Podstawowej im. Władysława Kojdra w Grzęsce,

- bezpośredni kontakt z dziećmi w wieku 3, 4, 5,6 lat

- praca w zespole,

- wysoka odpowiedzialność za powierzone zadania,

VIII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Grzęsce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych , jest niższy  niż 6%.

 IX. Termin i miejsce składania dokumentów:

-Termin złożenia dokumentów upływa z dniem:  22 sierpnia 2019 r. o godz 15:00

Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

-Wymagane dokumenty należy złożyć poprzez dostarczenie osobiście, kurierem lub

pocztą do Szkoły Podstawowej w Grzęsce, w zamkniętej kopercie .

Kopertę należy opisać w następujący sposób:

Imię i nazwisko kandydata

Dane adresowe/kontaktowe

Szkoła Podstawowa w Grzęsce

Grzęska 503

37-200 Przeworsk

 : „Nabór na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Grzęsce .

X. Pozostałe informacje

Kandydaci spełniający wymagania  formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Komisja dokona oceny spełniania przez kandydatów wymagań formalnych oraz wyników rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej, m. in. wizji i misji funkcjonowania oddziału przedszkolnego.

Informacja o wynikach  naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły.

Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać  pod numerem telefonu (16) 648-71-25

Zastrzega się prawo do modyfikacji treści ogłoszenia, zmiany terminu składania dokumentacji (wydłużenia terminu) oraz zaprzestania naboru.

                                                     Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grzęsce

                                                                 Janusz Skowronek

 Grzęska, 08.08.2019 r.

załączniki - pobierz (*.docx)

Dane Szkoły

Szkoła Podstawowa im. Władysława Kojdra w Grzęsce Grzęska 503 Tel. 16 648 71 25

Sonda

Jakiej słuchasz muzyki?

Pop - 48.7%
Disco Polo - 19.7%
Techno - 5.3%
Rock - 26.3%

Total votes: 76

Aktualna godzina

Losowe zdjęcia

L3.jpg

Online

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzednim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzednim miesiącu
Łącznie
164
214
1225
373708
5124
6964
376424

Twój IP: 34.236.190.216
Aktualna data: 2019-08-23 17:39:15Stworzone przez Szkoła Podstawowa w Grzęsce 2013 ® administrator mareksz