Company Logo
Rok patrona

Aktualności

Nabór na stanowisko pomocy nauczyciela

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocy nauczyciela w Szkole Podstawowej
im. Władysława Kojdra w  Grzęsce

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Kojdra w Grzęsce ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – pomoc nauczyciela  w ramach realizacji projektu pn. „Mali odkrywcy” nr wniosku RPPK.09.01.00-18-0029/17 w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.
Liczba wolnych miejsc pracy: 2


                                                 I. Przedmiot naboru
1 .Stanowisko: pomoc nauczyciela.
2. Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa w Grzęsce, Grzęska 503, 37-200 Przeworsk.
3. Wynagrodzenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Okres zatrudnienia: od 01 września 2018r.
5. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony.
6. Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo -  1 etat.
                                               II. Wymagania podstawowe
1. Wykształcenie co najmniej średnie.
2. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku.
3. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
4. Pełna zdolność do czynności  prawnych.
5. Korzystanie z pełni praw publicznych.
6. Brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7. Wysoka kultura osobista
       III. Wymagania dodatkowe
1.Operatywność, kreatywność (w tym inicjatywność i pomysłowość), odpowiedzialność, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, zdolność i otwartość w komunikowaniu się z dziećmi, w grupie pracowniczej i poza nią.
2.Umiejętność pracy w zespole, w tym: cierpliwość i opanowanie.
3.Umiejętność obsługi urządzeń biurowych i audiowizualnych (m.in. komputer, ksero, projektor multimedialny, monitor interaktywny).
                                                    IV. Mile widziane
- wykształcenie wyższe na kierunkach pedagogicznych, psychologicznych, artystycznych,
- obsługa programów do prezentacji, tworzenia i prowadzenia lekcji.
- potwierdzone doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi realizującymi wychowanie przedszkolne- minimum 1 rok.
                                      V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
1. Obowiązki ogólne:
- współpraca z nauczycielką grupy, dyrektorem oraz innymi nauczycielami w wychowywaniu dzieci, utrzymaniu ładu i porządku,
- pełnienie swoich obowiązków w czasie i miejscu ustalonym w umowie o pracę,
- przestrzeganie ustalonego porządku i regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych oraz norm i zasad zawartych w regulaminach oraz zarządzeniach wewnętrznych dyrektora.
2. Obowiązki szczegółowe:
a) spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków zlecane przez nauczyciela oddziału oraz inne czynności wynikające z rozkładu zajęć w ciągu dnia:
- wspieranie nauczyciela przy wykonywaniu codziennych obowiązków dotyczących sprawowania opieki nad dziećmi,
- utrzymywanie porządku w salach dydaktycznych,
- spełnianie w stosunku do dzieci czynności obsługowych,
- uczestniczenie w wycieczkach i spacerach dzieci,
- organizowanie wypoczynku dzieciom,
- dbanie o stan techniczny sprzętu i wyposażenia zgromadzonego w oddziale przedszkolnym,
- udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,
- pomoc nauczycielom podczas zajęć,
b) czuwanie nad bezpieczeństwem i estetycznym wyglądem dzieci:
- pomoc  w ubieraniu i rozbieraniu dzieci w sali, szatni,
- pomoc w opiece nad dziećmi w czasie wycieczek i spacerów, pobytu na placu zabaw,
- przygotowywanie do posiłków, pomaganie i czuwanie przy właściwym spożywaniu posiłków przez dzieci,
- czuwanie nad przestrzeganiem  higieny przez  dzieci, w tym:  pomoc dzieciom przy czynnościach higienicznych w łazience,
- pomoc nauczycielce w opiece nad dzieckiem chorym do czasu przybycia rodzica/opiekuna/osoby upoważnionej,
- usuwanie wszelkich dostrzeżonych braków i błędów grożących wypadkiem lub mogącym przynieść szkodę zdrowiu dzieci lub zgłaszanie zagrożenia dyrektorowi gdy brak jest możliwości usunięcia ich we własnym zakresie,
- otaczanie dziecka opieką od chwili przyprowadzenia/przyjazdu/przekazania od osoby przyprowadzającej na teren oddziału przedszkolnego,
- dbanie o powierzanie dzieci odchodzących do domu rodzicom/opiekunom/osobom upoważnionym,
c) dbałość o zabezpieczenie pomieszczeń  po zakończeniu pracy,
d) współpraca z osobami prowadzącymi zajęcia dodatkowe w ramach projektu w zakresie realizowanego wsparcia,
e) współpraca z personelem projektu zatrudnionym do realizacji projektu w zakresie realizacji wsparcia w ramach projektu,
f) wykonywanie innych powierzonych przez dyrektora czynności.
                                VI. Warunki pracy na stanowisku:
- Praca w obiektach Szkoły Podstawowej im. Władysława Kojdra  w Grzęsce,
- bezpośredni kontakt z dziećmi w wieku 2,5-6 lat,
- praca w zespole,
- wysoka odpowiedzialność za powierzone zadania,
- stanowisko pracy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
                                VII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Grzęsce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy  niż 6%.
                                  VIII. Wymagane dokumenty
1. List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru na wolne stanowisko pomocy nauczyciela .
2. Życiorys (CV)
List motywacyjny i CV należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
3. Oryginał kwestionariusza osobowego ( załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze);
4. Oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku (załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze)
5. Oryginału oświadczenia kandydata na uczestnika projektu (Załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze);
6. Kserokopie świadectw pracy, innych dokumentów poświadczających staż pracy,
7. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
8. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
(wszystkie kserokopie dokumentów powinny być  poświadczone treścią: stwierdzam zgodność z oryginałem, data i podpis kandydata)
                                       IX. Termin i miejsce składania dokumentów:
- Termin złożenia dokumentów upływa z dniem:  24.08.2018 r. o godz 12:00 Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
- Wymagane dokumenty należy złożyć poprzez dostarczenie osobiście, kurierem lub
pocztą do Szkoły Podstawowej w Grzęsce, w zamkniętej kopercie. Kopertę należy opisać w następujący sposób:

Imię i nazwisko kandydata
Dane adresowe/kontaktowe
                                               Szkoła Podstawowa w Grzęsce
                                               Grzęska 504
                                               37-200 Przeworsk

Nabór na stanowisko pomoc nauczyciela w Szkole Podstawowej w Grzęsce w ramach realizacji projektu pn. „Mali odkrywcy”

                                      X. Opis procedury wyłaniania kandydata
1. W pierwszym etapie procedury naboru Komisja dokonuje analizy dokumentów i ocenia spełnienie wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci spełniający wymagania  formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
2. Drugim etapem naboru jest rozmowa kwalifikacyjna. Z rozmów z kandydatami zostanie sporządzony protokół, w którym zawarta będzie ich  ocena.
3. Po przeprowadzeniu naboru, na podstawie protokołu, o którym mowa w pkt. 2, Komisja wybiera kandydata, który uzyskał najwyższą ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez osoby ubiegające się  o zatrudnienie o przyjęciu do pracy decyduje Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej.

Informacja o wynikach  naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie BIP Urzędu Gminy Przeworsk, stronie internetowej i tablicy ogłoszeń szkoły.
Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać  pod numerem telefonu – (16)648-71-25.
Zastrzega się prawo do modyfikacji treści ogłoszenia, zmiany terminu składania dokumentacji (wydłużenia terminu) oraz zaprzestania naboru.
                                                
Grzęska, 20.08.2018 r.                               Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grzęsce
                                                                  mgr Janusz Skowronek

 

Szczegółowe informacje i wzory dokumentów  
do pobrania w załączonym pliku .docx - pobierz

Młodzi naukowcy

         Po realizacji treści z podstawy programowej, powtórzeniu i utrwaleniu zdobytych wiadomości czas na odprężenie. Klasy V SP pod koniec czerwca wyszły z inicjatywą rozwijania swoich zainteresowań naukami przyrodniczymi i postanowiły doświadczalnie sprawdzić wybrane zagadnienia z pogranicza chemii i fizyki. Uczniowie wykonywali doświadczenia mające na celu sprawdzenie właściwości cieczy nienewtonowskiej, badanie sił kohezji i adhezji pomiędzy cząsteczkami wody. Największą radość przysporzyły doświadczenia przeprowadzone z wykorzystaniem sody i octu np. „wybuch wulkanu”.

 

  

  

Wycieczka do Krakowa

        Dnia 30 maja klasy Va oraz VI wyruszyły na jednodniową wycieczkę do Krakowa. Pierwszym celem był obowiązkowy spacer fragmentem Drogi Królewskiej, gdzie można było podziwiać główne punkty turystyczne takie jak: Zamek Królewski na Wawelu, Sukiennice, czy Kościół Mariacki. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w nietypowych zajęciach z fizyki prowadzonych w Krakowskim Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema, które obejmowały zagadnienia m.in. z zakresu optyki i akustyki. Końcowym punktem zwiedzania był spacer po Ogrodzie Zoologicznym, gdzie największym zainteresowaniem cieszyły się małpie figle.

 

  

  

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

         W dniu dzisiejszym tj. 22 czerwca  zakończyliśmy  rok szkolny 2017/2018. Był to ciężki okres pracy, obfitujący w wiele wydarzeń i nowości: oddano do użytku część dydaktyczno - żywieniową, wprowadzana była reforma edukacji.
         W ciągu całego roku szkolnego, uczniowie sumiennie wywiązywali się z swoich obowiązków, aktywnie brali udział w wielu konkursach, zarówno na szczeblu szkolnym jak i międzyszkolnym, osiągając liczne sukcesy. Możemy poszczycić się również efektami bieżącej pracy dydaktyczno wychowawczej; pozytywne oceny zachowań uczniów, brak ocen niedostatecznych, a przede wszystkim wysokie wyniki egzaminów gimnazjalnych. Wszyscy uczniowie otrzymali promocję lub ukończyli szkołę.

 Składamy wszystkim serdeczne podziękowania za całoroczny trud i życzymy udanych wakacji.

Mamy nadzieję, że wakacje szybko miną i znów będziemy mogli spotkać się we wrześniu.

  

  

zdjęcia w galerii

Wykonanie prac remontowo - budowlanych

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grzęsce zaprasza do złożenia ofert na: Wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynku szkoły w Grzęsce

Zapytanie cenowe - zobacz

Opis robót - zobacz

Oferta wykonawcy - pobierz

Pożegnanie klasy III Gimnazjum 2018

      Dwudziestego czerwca 2018 roku nastąpiło uroczyste pożegnanie klasy III gimnazjum przez całą szkołę za pośrednictwem uczniów klasy II gimnazjum. Uczniowie jednej i drugiej klasy przygotowali wyczerpującą akademię w której między innymi były inscenizacje szkolnych lekcji. Obyło się bez większych płaczów. Absolwentom życzymy pogody ducha i powodzenia w szkole. Będziemy tęsknić.

więcej zdjęć w galerii

Wycieczka do Bochni

        W dniu 11.06.2018 r. uczniowie klas I-III z opiekunami odwiedzili Kopalnię  Soli w Bochni. Zwiedzanie kopalni ma charakter podróży w czasie, w którą również zabrani zostali uczniowie. Podróż tę rozpoczęliśmy od zjazdu pod ziemię szybem Campi. Część trasy przemierzyliśmy pociągiem o imieniu „Kuba”. Wszyscy podziwialiśmy uroki kopalni przemierzając multimedialną trasę turystyczną. W opowiadaniu o historii bocheńskiej kopalni przewodnikom pomogli między innymi polscy królowie. Poznaliśmy średniowieczne techniki wydobywcze, zwyczaje górnicze oraz inne aspekty z życia kopalni. Jedną z wielu atrakcji było zwiedzanie kaplicy św. Kingi. Na koniec zakupiliśmy liczne pamiątki z soli i szczęśliwie wróciliśmy do domów.

 

  

I Gminny Konkurs Piosenki „Raz, dwa trzy zaśpiewaj i Ty!”

         11.06.2018r. pod Patronatem Wójta Gminy Przeworsk – Pana Daniela Krawca w Szkole Podstawowej w Grzęsce odbył się I Gminny Konkurs Piosenki „Raz, dwa trzy zaśpiewaj i Ty !” Głównymi celami konkursu było:
•    Propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży
•    Rozwijanie talentów wokalnych
•    Wspieranie uczniów uzdolnionych wokalnie
•    Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa
       W przesłuchaniach wzięło udział 20 młodych artystów ze Szkół Podstawowych oraz Oddziałów Gimnazjalnych. Uczestnicy rywalizowali w dwóch kategoriach. I kategoria - klasy IV – VI , II kategoria – klasa VII SP oraz II i III gimnazjum.
Jury w składzie: Krystyna Serwańska, Aneta Lenar, Katarzyna Szela oraz Aleksander Harpula postanowili nagrodzić następujących wykonawców:
Kategoria I
I miejsce - Aleksandra Piątek
II miejsce - Karolina Walanus
III miejsce – Barbara Czyrek
Wyróżnienia – Emilia Stachiewicz, Anna Pelc
Kategoria II
I miejsce – Julia Litwińska
II miejsce – Kornelia Rachfał
III miejsce – Wiktoria Żołyniak
Wyróżnienia – Kinga Kaszany, Barbara Markowska

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Dziękujemy opiekunom artystycznym ze szkół w naszej gminie za przygotowanie uczestników i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych edycjach konkursu.

zdjęćia w galerii

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PEDAGOGICZNE


30.05.2018 r.

 Informacja o wynikach naboru na stanowiska pedagogiczne
w Szkole Podstawowej im. Władysława Kojdra w Grzęsce

 

       Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Kojdra w Grzęsce informuje, że w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami na 2 stanowiska - nauczyciel wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym, w ramach realizacji Projektu pn. „Mali odkrywcy”, nr wniosku RPPK.09.01.00-18-0029/17 w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, komisja na w/w stanowiska wybrała Panią:
1.    Monikę Stafiej
2.    Magdalenę Pawlik

                                                                  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grzęsce
                                                                                 Janusz Skowronek

 

28.05.2018 r.

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO nauczyciel wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym  w Szkole Podstawowej  im. Władysława Kojdra W GRZĘSCE

 
do pobrania w załączonym pliku .doc - pobierz

 

11.05.2018 r.

 

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Władysława Kojdra W GRZĘSCE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PEDAGOGICZNE

 

    Szczegółowe informacje, wymagania i wzory dokumentów

    do pobrania w załączonym pliku .doc - pobierz

Dane Szkoły

Szkoła Podstawowa im. Władysława Kojdra w Grzęsce Grzęska 503 Tel. 16 648 71 25

Sonda

Jakiej słuchasz muzyki?

Pop - 48.7%
Disco Polo - 19.7%
Techno - 5.3%
Rock - 26.3%

Total votes: 76

Aktualna godzina

Losowe zdjęcia

L4.jpg

Online

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzednim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzednim miesiącu
Łącznie
99
90
189
289678
2699
4225
290681

Twój IP: 54.198.96.198
Aktualna data: 2018-08-20 20:14:02Stworzone przez Szkoła Podstawowa w Grzęsce 2013 ® administrator mareksz