Company Logo
Logo szkoly
Rok patrona

Regulamin boiska

Załącznik nr. 1 do Zarządzenia nr 3/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Kojdra w Grzęsce z dnia 26.05.2023 r.

Regulamin korzystania z ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Grzęsce

 

I. Postanowienia ogólne:

1.  Regulamin określa zasady korzystania z boiska, sankcje za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z boiska i jego trwałości.

2.     Administratorem obiektu jest dyrektor Szkoły Podstawowej w Grzęsce.

3. Boisko sportowe jest obiektem ogólnodostępnym, wielofunkcyjnym wykorzystywanym do prowadzenia m.in. zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, szkolnych, międzyszkolnych i środowiskowych, zawodów, rozgrywek sportowych dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej.

4.     Boisko wielofunkcyjne służy do gry w piłkę ręczną, koszykówkę  i tenisa ziemnego.

5.    Boisko szkolne czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00, w soboty i niedziele od godziny 10:00 do 18:00, natomiast w dni ustawowo wolne od pracy boisko jest nieczynne.

6.       Boisko pozostaje do dyspozycji szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od

8:00 do 16:00 przez cały okres trwania roku szkolnego oraz inne dni i godziny, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

7.    Dopuszcza się możliwość korzystania z boiska przez innych użytkowników, pod warunkiem akceptacji i stosowania zasad określonych w niniejszym regulaminie.

8.   Istnieje możliwość rezerwacji boiska. Rezerwacji należy dokonywać u administratora boiska.

9.    Nie przewiduje się wypożyczania sprzętu innego poza tym, w który boisko wyposażone jest na stałe.

10.  W przypadku samowolnego korzystania z boiska przez osoby niebędące uczniami szkoły administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki jakie mogą się zdarzyć podczas użytkowania obiektu.

11.    Wszelkie uszkodzenia boiska i jego urządzeń należy zgłaszać do nauczyciela lub  dyrektora szkoły.

Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska.

Osoby korzystające z boiska zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania ustanowionych zasad.

Administrator obiektu co najmniej raz w roku dokonuje kontroli stanu technicznego urządzeń.

12.    Z boiska wielofunkcyjnego korzystać mogą:

·         grupy zorganizowane wyłącznie pod nadzorem opiekuna,

·         dzieci i młodzież szkolna wyłącznie pod nadzorem nauczyciela,

·         kluby i sekcje sportowe wyłącznie pod nadzorem instruktora lub trenera,

·         zakłady pracy, instytucje i organizacje wyłącznie pod nadzorem osoby wskazanej przez organizatora zajęć.

Korzystanie odbywa się za zgodą dyrektora Szkoły Podstawowej w Grzęsce zgodnie
z harmonogramem dostępnym do wglądu w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły.

13.    Wszyscy użytkownicy boiska zobowiązania są do zachowania czystości na terenie obiektu i dbania o urządzenia.

14.    Osoby prowadzące zajęcia z dziećmi w ramach godzin wychowania fizycznego są odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących.

15.    Korzystający z boiska powinni sprawdzić stan techniczny boiska i urządzeń, z których będą korzystać. W przypadku zauważenia usterek zobowiązani są   zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły.

16.    Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z boiska i znajdujących się na nim urządzeń odpowiadają korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich  ich opiekunowie i rodzice.

17.    Obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

 

II. Zasady korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego:

 

1. Korzystanie z boiska jest bezpłatne.

2. Warunkiem korzystania z obiektu jest:

a)     posiadanie obuwia sportowego o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie, obowiązuje zakaz wchodzenia na sztuczną nawierzchnię w obuwiu piłkarskim z korkami metalowymi i plastikowymi.

b)    przestrzeganie obowiązków użytkownika, a mianowicie:

·       właściwe, kulturalne zachowanie zarówno na terenie szkoły jak i na boisku,

·       stosowanie się do poleceń administratora,

·       korzystanie z obiektu oraz jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,

·       przestrzeganie zasad współżycia społecznego,

·       niezwłoczne informowanie administratora boiska o wszelkich uszkodzeniach urządzeń i innych zdarzaniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.

                   c) Bezwzględnie zabrania się:

·       spożywania alkoholu, środków odurzających  lub innych podobnie działających substancji,

·       wstępu osobom nietrzeźwym,

·       używania butów innych niż określone w punkcie II.2.a

·       poruszania się na boisku na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym spowodować uszkodzenia nawierzchni,

·       niszczenia roślinności wokół obiektu,

·       przeszkadzania w zajęciach lub grze,

·       zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

·       załatwiania potrzeb fizjologicznych na boisku i całym terenie przyszkolnym,

·       korzystania z boiska bez zgody administratora boiska,

·       wnoszenia materiałów pirotechnicznych i ognia otwartego,

·       przebywania na terenie boiska i wstępu na teren szkoły po godz. 20:00.

3. Parkowanie samochodów użytkowników boiska odbywa się na parkingu przy boisku.

 

 

III. Postanowienia końcowe

 

1.         Użytkownicy korzystają z boiska na własna odpowiedzialność.

       Za zniszczenia wynikające z nienależytego użytkowania boiska i urządzeń sportowych znajdujących się na terenie obiektu odpowiedzialność finansową ponosi osoba, która dopuściła się zniszczeń, a w przypadku osób niepełnoletnich, opiekun prawny.

2.         Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów p.poż. i bhp, a także poleceń wydanych przez administratora obiektu oraz zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.

3.         Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na boisku będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.

4.         Administrator  nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska wielofunkcyjnego.

5.         Administrator obiektu co najmniej raz w roku dokonuje kontroli stanu technicznego urządzeń.

6.         Wykaz telefonów alarmowych i kontaktowych:

·      Tel. Alarmowy 112,  Policja  997, Straż Pożarna 998,  Pogotowie ratunkowe 999

·      Szkoła Podstawowa w Grzęsce 16 6487125

·     Urząd Gminy Przeworsk 16 6489889

 

 

Dane szkoły

Szkoła Podstawowa w Grzęsce Grzęska 503 37-200 Przeworsk pocztakojder@spgrzeska.pl
tel. 16 648 71 25

Aktualna godzina

Dziennik

DZIENNIK ELEKTRONICZNY
Szkoły Podstawowej w Grzęsce

Office 365

Online

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

ePUAP

Licznik odwiedzin

Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzednim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzednim miesiącu
Łącznie
98
431
2391
1019066
12244
21120
1025082

Twój IP: 3.236.143.154
Aktualna data: 2024-06-21 05:33:27Stworzone przez Szkoła Podstawowa w Grzęsce 2013 ® administrator mareksz